Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

Prebiehajúce VO

Aktuálne výzvy

Spoločnosť Visions Consulting, s.r.o. ponúka špecializované poradenské služby v oblasti verejných financií, najmä v oblasti verejného obstarávania, financovania rozvojových projektov z verejných zdrojov a riadenia projektov. V spolupráci s parntermi tiež poskytuje služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, a to ako služby vzdelávacie, tak aj organizačné a poradenské. Spoločnosť Visions Consulting, s.r.o. preukázala svoje skúsenosti v poskytovaní odborných poradenských služieb v sektore verejnom i súkromnom pri zabezpečení procesu verejného obstarávania, prípravy žiadostí o nenávratný finančný príspevok (grant), pri riadení a publicite projektov financovaných v rámci grantov nielen pri investičných projektoch v oblasti investícií do infraštruktúry, investícií do výrobných a výskumných kapacít, ale i pri mäkkých projektoch v oblasti výskumu, vývoja, rozvoja ľudských zdrojov a podobne.

Viac informácií o realizovaných projektoch nájdete v časti Referencie – Ukončené zákazky. Práve prebiehajúce verejné obstarávania, ktorých proces je riadený našimi konzultantami nájdete v časti Referencie - Prebiehajúce VO. Podrobné informácie o ponúkaných službách sú uvedené v časti Služby. Aktuálne informácie a novinky v spoločnosti Visions, s.r.o. vrátane informácií o voľných pracovných pozíciách nájdete v Aktualitách. Pokiaľ potebujete telefonické, e-mailové či fakturačné kontakty a údaje, nájdete ich v Kontaktoch.

Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých

14- 3- 2019 10-55-04Názov projektu: Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých
ITMS2014+ kód projektu: I312041P21301
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

 
Názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
Investičná priorita: 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Špecifický cieľ: 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

 

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj; mesto Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj

 

Časový rámec realizácie projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020
Rozpočet projektu: COV - 108 747,20 € / NFP - 97 872,48 

 

Kontaktné údaje prijímateľa: Visions Technologies, s.r.o.; Štefánikova 23; 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Marek Harakaľ, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , +421 918 988 982

 

Cieľ projektu: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie podporou výskumu, vývoja a dostupnosti využívania pomôcok na mobilitu a zariadení vhpdných pre osoby so zdravotným postihnutím.

 

Hlavná aktivita projektu: Podpora výskumu, vývoja a dostupnosti využivania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím

 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať! 
InforM8 plagat VT OPLZ 190314

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.employment.gov.sk | www.ia.gov.sk | www.esf.gov.sk

Kontaktné informácie

Visions Consulting, s.r.o.

Štefánikova 23 (Apollo)

917 01 Trnava

Slovenská republika

WEB: www.visions.cc

E-mail: info@visions.cc