VÍZIA, POSLANIE A HODNOTY

Našou víziou je:

„poskytovanie špičkových služieb prostredníctvom kvalifikovaných a skúsených konzultantov, reflektujúcich na skutočné potreby klienta“.

Naším cieľom je:

„maximálna spokojnosť klientov“.

Základné hodnoty sa odvíjajú od vízie jednotlivých spoločností, preto spoločenská zodpovednosť, trvalá udržateľnosť, kvalita, diskrétnosť a odborná spôsobilosť tvoria od začiatku jadro podnikania visions a naďalej zostávajú základným kameňom jej každej aktivity.
 

Spoločenská zodpovednosť

Vo Visions sme si vedomí veľkej zodpovednosti, ktorú nesieme ako poskytovateľ služieb pre podnikateľskú sféru, verejný či neziskový sektor. Preto podporuje zodpovedné a transparentné podnikanie. Snahou je stať sa v tejto oblasti vzorom. Voči partnerom a klientom sa správa nanajvýš zodpovedne tým, že zachováva tie najvyššie etické štandardy, jedná čestne a diskrétne s partnermi a klientami a dodáva im trvalo udržateľné služby a zdieľa svoje znalosti, vedomosti a skúsenosti.

Trvalá udržateľnosť

Visions sa podieľa na trvalej udržateľnosti a podporuje ochranu prírodných zdrojov a zachovanie kvality nášho životného prostredia, ktoré významne napomáha zachovávať a vytvárať predpoklady i pre život budúcich generácií. Spoľahlivé a dlhodobé vzťahy s klientami a dodávateľmi trvalo zaručujú úspech všetkých zúčastnených partnerov. Nepretržité udržiavanie vzťahov je pevnou súčasťou filozofie spoločnosti.

Kvalita

Prvoradým cieľom visions je maximálna spokojnosť klientov. Preto kvalitu chápe ako systematický a komplexný súbor spoľahlivých poskytovaných služieb s ohľadom na životné prostredie. Tento prístup bol podnetom pre implementovanie integrovaného manažérskeho systému podľa noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016 od roku 2014 s pravidelnou aktualizovanou platnosťou certifikátov. Zároveň jej členovia tímu sú držiteľmi certifikátov projektového riadenia.

Diskrétnosť

Visions pristupuje ku každému svojmu klientovi a partnerovi diskrétne, na základe individuálneho a procesuálneho prístupu.

Odborná spôsobilosť

Základom úspechu visions je tím odborníkov, ktorý vďaka svojim vedomostiam a skúsenostiam vidia veci v širších súvislostiach a pomáhajú klientom rozvíjať sa a okrem iného sú certifikovanými odborníkmi na projektové riadenie.