IT SLUŽBY A PORADENSTVO

Visions poskytuje špecializované odborné služby a poradenstvo v oblasti návrhu a implementácie technologických riešení v oblasti IKT, bezpečnostných technológií a ich aplikácií, či podpory ich prevádzky. Participuje na parciálnych výskumno-vývojových úlohách v rámci základného alebo aplikovaného výskumu, či vývoja prototypov a poskytuje dodávku a technickú podporu výskumno-vývojových projektov, spolupodieľa sa na návrhu, vývoji a implementácii štandardných riešení v oblasti IKT, na prevádzkovej podpore IS a technológií, čím poskytuje odbornú pomoc pri prevádzke dodaných technológií, know-how a IS a všeobecne nezávislé poradenstvo pri výbere a implementácii technológií, v ktorých nie je dodávateľom.

Služby realizuje i formou technologického a personálneho outsourcingu.