GRANTOVÉ PORADENSTVO A PRÍPRAVA PROJEKTOV

V rámci nastavenia projektu sa podieľa na vyhľadávaní a identifikácii vhodnej možnosti financovania zo zdrojov rozvojovej pomoci EÚ, štátneho rozpočtu, fondov cezhraničnej spolupráce, samosprávnych grantov, či iných zdrojov, na uchopení nápadu a identifikácii, a vyhodnotení príležitostí a potenciálneho rizika. Preto pre klientov zabezpečuje spracovanie príslušnej dokumentácie súvisiacej s prípravou žiadosti pri formulovaní návrhu projektu a jeho súčastí, až po podanie žiadosti a podporu pri ďalších administratívnych požiadavkách zo strany poskytovateľa v procese schvaľovania. Zároveň poskytuje podporu pri prezentácii návrhu projektu, resp. projektu voči potenciálnym partnerom a prepája na relevantných expertov v danej oblasti záujmu a podporných služieb.