PROJEKT INFORM8

 
Zjednodušené ovládanie pre nevidiace a slabozraké osoby sa nachádza TU.

 

Názov projektu: Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých
ITMS2014+ kód projektu: 312041P213
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
Investičná priorita: 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Špecifický cieľ: 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj; mesto Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj

Časový rámec realizácie projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020 (predĺženie projektu)
Rozpočet projektu: COV - 108 747,20 € / NFP - 97 872,48 €

Kontaktné údaje prijímateľa: Visions Technologies, s.r.o.; Štefánikova 23; 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Marek Harakaľ, harakal@visions.cc, +421 918 988 982

Cieľ projektu: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie podporou výskumu, vývoja a dostupnosti využívania pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.

Hlavná aktivita projektu: Podpora výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.

Na základe Memoranda o spolupráci pri realizovaní Projektu uzavretého podľa § 51 zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Prijímateľom a Realizátorom Projektu - Visions Technologies, s.r.o. a Mestom Trnava ako Spolupracujúceho subjektu, zo dňa 26.08.2019, sa realizuje pilotné testovanie v priestoroch Mestského úradu Trnava s vybranou cieľovou skupinou v počte min. 15 osôb so zrakovým postihnutím reprezentatívnej organizácie – Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (na základe Memoranda o spolupráci uzavretého podľa § 51 zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Visions Technologies, s.r.o. a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zo dňa 21.02.2018).

O technológií

Aj keď na Slovensku neexistuje oficiálna evidencia, či štatistika nevidiacich a slabozrakých ľudí, možno konštatovať každoročný nárast počtu osôb so zrakovým postihnutím, ktorí denno-denne zápasia s búraním bariér. S neustálym vývojom nových technológií a systémov sa im okolitý svet na jednej strane akoby vzďaľuje, ale na strane druhej ponúka priestor pre ich lepšie začlenenie sa do spoločnosti. Z tohto dôvodu sa spoločnosť – Visions Technologies, s.r.o. – rozhodla, že podporí túto cieľovú skupinu prostredníctvom realizácie InforM8 projektu – vyvinie InforM8 riešenie pre uľahčenie sprostredkovania informácií, či orientácie pri vybavovaní bežných životných situácií u osôb so zrakovým postihnutím. Samotné InforM8 riešenie pozostáva z 3 funkčných častí:

Mobilná aplikácia Softvérová aplikácia      Zariadenie – vysielač (beacon)
Mobilná aplikácia Softvérová aplikácia Zariadenie – vysielač (beacon)
InforM8 mobilná aplikácia je špeciálne navrhnutá aplikácia, ktorá je určená na monitorovanie dostupných vysielačov v okolí mobilného zariadenia, ktoré musí byť pripojené na internet prostredníctvom Wi-Fi alebo dátových služieb operátora. Aplikácia môže byť pre osoby so zrakovým postihnutím vynikajúcou pomôckou. V prvom rade na základe identifikácie konkrétneho vysielača ide o navigáciu užívateľa na predvolené miesto – od jedného vysielača k ďalšiemu s ďalšími inštrukciami o pohybe v budove – podľa jednotlivých kancelárií alebo životnej situácie. Podporuje Google TalkBack hlasového sprievodcu. V prípade, že sa užívateľ stratí alebo potrebuje pomôcť, môže požiadať lokálneho informátora.
InforM8 softvér zabezpečuje správu a poskytovanie informácií pre osoby so zrakovým postihnutím. InforM8 softvér je administračná aplikácia, ktorá umožňuje nastaviť riešenie podľa konkrétnych požiadaviek miesta, na ktorom bude riešenie inštalované a prevádzkované. Funguje na serveri a zabezpečuje evidenciu všetkých dostupných vysielačov (beacons), kategórie životných situácií, lokality, užívateľov a oprávnené osoby, a kancelárie.
InforM8 vysielač (beacon) slúži na lokalizáciu mobilného telefónu s nainštalovanou aplikáciou InforM8. Je umiestnený pri vchodoch do budovy, na chodbách, pri schodiskách, dverách a má krátky dosah, aby nedochádzalo k neželanej interferencii.

Informácia o mobilnej aplikácii

Verzia: 1.0
Veľkosť: 9 MB
Kategória: Životný štýl
Kompatibilita: Smartphone alebo tablet s OS Android min. 6.0 a novší
Jazyk: Slovenčina

Snímky obrazovky Smartphone

InforM8 - sprievodca: Životné situácie, Oddelenia, Pracovníci     InforM8 - sprievodca: Informátor, Podateľňa, Pokladňa, Toaleta / WC     InforM8 - sprievodca: Kategórie životných situácií - Byty, bývanie; Dane a poplatky; Doprava, parkovanie; Kultúra; Matrika; Odpady      InforM8 - sprievodca: Detail životnej situácie - Agenda bytových a nebytových priestorov; Vybavuje; Kontakt; Otváracie hodiny

InforM8 - sprievodca: Oddelenia - Kancelária prvého kontaktu - integrované obslužné miesto občana; Kancelária zdravé mesto; Komunitné plánovanie a rozvoj; Matričný úrad - Rodná matrika; Matričný úrad - Sobášna matrika   InforM8 - sprievodca: Oddelenia - Kancelária prvého kontaktu - integrované obslužné miesto občana; Kontakt; Otváracie hodiny, Umiestnenie       InforM8 - sprievodca: Pracovníci - Meno a priezvisko     InforM8 - sprievodca: Detail pracovníka - Meno a priezvisko; Kontakt; Umiestnenie
 
InforM8 - sprievodca: Asistent navigácie - zabočte ostro vľavo a pokračujte rovno približne 3 metre    InforM8 - sprievodca: Asistent navigácie - zabočte ostro vpravo a pokračujte rovno približne 3 metre     InforM8 - sprievodca: Asistent navigácie - pokračujte rovno približne 3 metre
 
InforM8 - sprievodca: Nastavenie - Vibračná odozva; Kalibrácia kompasu; Upozornenia o prekážkach     InforM8 - sprievodca: Asistent navigácie - pokračujte rovno približne 3 metre - Upozornenie: V ceste sa nachádzajú posuvné dvere, dajte si pozor.
      

InforM8 postup používania

(... v príprave ...)

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať! 

Informácia
Z dôvodu šírenia vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19, uznesením vlády SR č. 45/2020 Z. z. z 15.03.2020 bol schválený návrh na vyhlásenie núdzového stavu, ktorý bol následne rozšírený uznesením vlády SR č. 49/2020 Z. z., 64/2020 Z. z., 72/2020 Z. z. a 84/2020 Z. z. Zároveň Úrad verejného zdravotníctva SR vydal viaceré Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktorými boli zavedené preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu SARS-COV-2. Z tohto dôvodu boli obmedzení aktivity Prijímateľa a Realizátora Projektu - pilotné doskúšanie/testovanie funguje v obmedzenom režime. 
 
A4 plagát pre projekt InforM8