PROJEKT INFORM8

 
Zjednodušené ovládanie pre nevidiace a slabozraké osoby sa nachádza TU.

Prehľadnú webstránku projektu INFORM8 nájdete na tomto linku.

 

Názov projektu: Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých
ITMS2014+ kód projektu: 312041P213
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
Investičná priorita: 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Špecifický cieľ: 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj; mesto Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj

Časový rámec realizácie projektu: 01.01.2019 - 31.01.2021 (predĺženie projektu)
Rozpočet projektu: COV - 108 747,20 € / NFP - 97 872,48 €

Kontaktné údaje prijímateľa: Visions Technologies, s.r.o.; Štefánikova 23; 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Mgr. Marek Harakaľ, harakal@visions.cc, +421 918 988 982

Cieľ projektu: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie podporou výskumu, vývoja a dostupnosti využívania pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.

Hlavná aktivita projektu: Podpora výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.

Na základe Memoranda o spolupráci pri realizovaní Projektu uzavretého podľa § 51 zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Prijímateľom a Realizátorom Projektu - Visions Technologies, s.r.o. a Mestom Trnava ako Spolupracujúceho subjektu, zo dňa 26.08.2019, sa realizuje pilotné testovanie v priestoroch Mestského úradu Trnava s vybranou cieľovou skupinou v počte min. 15 osôb so zrakovým postihnutím reprezentatívnej organizácie – Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (na základe Memoranda o spolupráci uzavretého podľa § 51 zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Visions Technologies, s.r.o. a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zo dňa 21.02.2018).

O technológií

Aj keď na Slovensku neexistuje oficiálna evidencia, či štatistika nevidiacich a slabozrakých ľudí, možno konštatovať každoročný nárast počtu osôb so zrakovým postihnutím, ktorí denno-denne zápasia s búraním bariér. S neustálym vývojom nových technológií a systémov sa im okolitý svet na jednej strane akoby vzďaľuje, ale na strane druhej ponúka priestor pre ich lepšie začlenenie sa do spoločnosti. Z tohto dôvodu sa spoločnosť – Visions Technologies, s.r.o. – rozhodla, že podporí túto cieľovú skupinu prostredníctvom realizácie InforM8 projektu – vyvinie InforM8 riešenie pre uľahčenie sprostredkovania informácií, či orientácie pri vybavovaní bežných životných situácií u osôb so zrakovým postihnutím. Samotné InforM8 riešenie pozostáva z 3 funkčných častí:

Mobilná aplikácia Softvérová aplikácia      Zariadenie – vysielač (beacon)
Mobilná aplikácia Softvérová aplikácia Zariadenie – vysielač (beacon)
InforM8 mobilná aplikácia je špeciálne navrhnutá aplikácia, ktorá je určená na monitorovanie dostupných vysielačov v okolí mobilného zariadenia, ktoré musí byť pripojené na internet prostredníctvom Wi-Fi alebo dátových služieb operátora. Aplikácia môže byť pre osoby so zrakovým postihnutím vynikajúcou pomôckou. V prvom rade na základe identifikácie konkrétneho vysielača ide o navigáciu užívateľa na predvolené miesto – od jedného vysielača k ďalšiemu s ďalšími inštrukciami o pohybe v budove – podľa jednotlivých kancelárií alebo životnej situácie. Podporuje Google TalkBack hlasového sprievodcu. V prípade, že sa užívateľ stratí alebo potrebuje pomôcť, môže požiadať lokálneho informátora.
InforM8 softvér zabezpečuje správu a poskytovanie informácií pre osoby so zrakovým postihnutím. InforM8 softvér je administračná aplikácia, ktorá umožňuje nastaviť riešenie podľa konkrétnych požiadaviek miesta, na ktorom bude riešenie inštalované a prevádzkované. Funguje na serveri a zabezpečuje evidenciu všetkých dostupných vysielačov (beacons), kategórie životných situácií, lokality, užívateľov a oprávnené osoby, a kancelárie.
InforM8 vysielač (beacon) slúži na lokalizáciu mobilného telefónu s nainštalovanou aplikáciou InforM8. Je umiestnený pri vchodoch do budovy, na chodbách, pri schodiskách, dverách a má krátky dosah, aby nedochádzalo k neželanej interferencii.

Informácia o mobilnej aplikácii

Verzia: 1.0
Veľkosť: 9 MB
Kategória: Životný štýl
Kompatibilita: Smartphone alebo tablet s OS Android min. 6.0 a novší
Jazyk: Slovenčina

Snímky obrazovky Smartphone

InforM8 - sprievodca: Životné situácie, Oddelenia, Pracovníci     InforM8 - sprievodca: Informátor, Podateľňa, Pokladňa, Toaleta / WC     InforM8 - sprievodca: Kategórie životných situácií - Byty, bývanie; Dane a poplatky; Doprava, parkovanie; Kultúra; Matrika; Odpady      InforM8 - sprievodca: Detail životnej situácie - Agenda bytových a nebytových priestorov; Vybavuje; Kontakt; Otváracie hodiny

InforM8 - sprievodca: Oddelenia - Kancelária prvého kontaktu - integrované obslužné miesto občana; Kancelária zdravé mesto; Komunitné plánovanie a rozvoj; Matričný úrad - Rodná matrika; Matričný úrad - Sobášna matrika   InforM8 - sprievodca: Oddelenia - Kancelária prvého kontaktu - integrované obslužné miesto občana; Kontakt; Otváracie hodiny, Umiestnenie       InforM8 - sprievodca: Pracovníci - Meno a priezvisko     InforM8 - sprievodca: Detail pracovníka - Meno a priezvisko; Kontakt; Umiestnenie
 
InforM8 - sprievodca: Asistent navigácie - zabočte ostro vľavo a pokračujte rovno približne 3 metre    InforM8 - sprievodca: Asistent navigácie - zabočte ostro vpravo a pokračujte rovno približne 3 metre     InforM8 - sprievodca: Asistent navigácie - pokračujte rovno približne 3 metre
 
InforM8 - sprievodca: Nastavenie - Vibračná odozva; Kalibrácia kompasu; Upozornenia o prekážkach     InforM8 - sprievodca: Asistent navigácie - pokračujte rovno približne 3 metre - Upozornenie: V ceste sa nachádzajú posuvné dvere, dajte si pozor.
      

InforM8 postup používania

1. Nezabudnite si skontrolovať pripojenie mobilného telefónu na internet prostredníctvom Wi-Fi alebo dátových služieb operátora.
2. Stiahnite si mobilnú aplikáciu do mobilného telefónu Smartphone s Operačným systémom Android 6.0 a viac. Mobilná aplikácia je dostupná na – –. Prípadne požiadajte pomoc od vidiaceho dobrovoľníka. Mobilná aplikácia je naprogramovaná tak, že vás vyzve na akciu, pokiaľ nemá k dispozícii všetky zapnuté nástroje a služby, ktoré potrebuje pre korektné fungovanie.
3. Nainštalujte si mobilnú aplikáciu, prípadne požiadajte pomoc od vidiaceho dobrovoľníka. APlikáciu si môžete stiahnuť na tomto linku.
4. Pred vstupom do budovy si aktivujte mobilnú aplikáciu. Mobilné aplikácia sa zapne. Aplikáciu je v rámci pilotného projektu možné vyskúšať a využiť v priestoroch Mestského úradu v Trnave na adrese: Trhová 1, 917 01 Trnava
5. Vyberte si zo zoznamu životnú situáciu alebo pokiaľ viete, kam idete, vyberte si priamo konkrétny odbor (kanceláriu, a podobne).
6. Zvolíte si možnosť Spustiť navigáciu.
7. Mobilná aplikácia spustí prepočítavanie.
8. Pokiaľ budete stáť na mieste, ktoré nebude pokryté signálom, mobilná aplikácia vydá pokyn, aby ste sa posunuli pomaly o malý kus vpred alebo vbok.
9. Začne sa samotná navigácia, ktorá priebežne vydáva pokyny na základe vášho aktuálneho pohybu.
10. Navigácia sa končí zahlásením cieľa.
11. V každom prípade je možné zavolať na vrátnicu, nezávisle od toho, v ktorej časti mobilnej aplikácie budete nalogovaný, na ktorej obrazovke sa budete nachádzať.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať! 

Informácia
Z dôvodu šírenia vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19, uznesením vlády SR č. 45/2020 Z. z. z 15.03.2020 bol schválený návrh na vyhlásenie núdzového stavu, ktorý bol následne rozšírený uznesením vlády SR č. 49/2020 Z. z., 64/2020 Z. z., 72/2020 Z. z. a 84/2020 Z. z. Zároveň Úrad verejného zdravotníctva SR vydal viaceré Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktorými boli zavedené preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu SARS-COV-2. Z tohto dôvodu boli obmedzení aktivity Prijímateľa a Realizátora Projektu - pilotné doskúšanie/testovanie funguje v obmedzenom režime. 
 
A4 plagát pre projekt InforM8