VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Visions poskytuje špecializované poradenstvo a služby týkajúce sa postupov podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa súvisiacich predpisov SR a EÚ verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ale aj uchádzačom a záujemcom v procese verejného obstarávania alebo obstarávania, buď:

1) formou poradenstva a konzultácií k špecifickým otázkam,
2) komplexne od prípravy až po uzatvorenie zmluvy,
3) formou vzdelávania pre zamestnancov, záujemcov a uchádzačov.

Prostredníctvom konzultantov s odbornou spôsobilosťou na základe potrieb verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa odporučíme postupy zadávania zákaziek, spracujeme kompletnú dokumentáciu procesu obstarávania a verejného obstarávania a v prípade potreby zabezpečíme realizáciu e-aukcie certifikovaným systémom. Proces obstarávania a verejného obstarávania zabezpečujeme ako klasickým spôsobom – v tlačenej podobe, tak aj elektronicky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o komunikácii elektronickými prostriedkami.

Zároveň visions služby poskytuje aj uchádzačom a záujemcom v procese verejného obstarávania alebo obstarávania. Ide najmä o monitorovanie zákaziek a ich výsledkov, analýzu obchodných príležitostí v oblasti zákaziek a konkrétnych oznámení vo vestníkoch, vypracovanie rozborov a odporúčaní, poradenstvo pri výbere subdodávateľov, členov konzorcia, vrátane podpory pri uzatvorení zmluvy, komplexné riadenie obstarávania alebo verejného obstarávania, konzultácie pri vypracovaní otázok k vyhláseným postupom, žiadostí o nápravu, námietok a stanovísk k nim, zastupovanie a nepretržité monitorovanie novej legislatívy a jej aktuálnych výkladov.