FILANTROPIA

Naše aktivity a aktivity zamestnancov visions majú dopad na komunitu a spoločenstvá, v ktorých pôsobia. Komunity podporujeme materiálne, ale aj prostredníctvom priamym zapájaním sa do dobrovoľných aktivít.

Medzi spolupracujúce organizácie a príjemcov pomoci patria napríklad:

REsocializačno-TErapeutické STredisko – Centrum pre deti a rodinu, ktoré sa venuje resocializácii závislých.

Občianske združenie venujúce sa prevencii závislostí a pomoci závislým a ich rodinám, ako aj profesionálom pracujúcim v tejto oblasti.

Občianske združenie podporujúce vzdelávanie, sociálnu inklúziu a ďalšie spoločensky dôležité témy. Je zamerané na podporu rozvoja občianskej spoločnosti, modernizáciu vzdelávania, pomoc marginalizovaných skupinám obyvateľstva a rozvoj regiónov.