PROJEKTOVÉ RIADENIE

Visions poskytuje komplexné služby v oblasti projektového riadenia – od nastavenia projektu, cez riadenie implementácie, finančné riadenie, kontrolu a monitoring, až po zabezpečenie udržateľnosti projektu.

Počas realizačnej fázy zabezpečuje podporu pri podpise zmluvy o poskytnutí/rozhodnutí žiadostí a manažment projektu, či už komplexne alebo cez jednotlivé procesy v rámci manažmentu projektu, ako napríklad koordinácia manažmentu; finančné riadenie; riadenie zmien, rizík a príležitostí, a otvorených oblastí;  riadenie kvality projektu a podpora pri kontrolách a auditoch; monitorovanie projektu; administratívna podpora; diseminácia výsledkov a výstupov, publicita projektu a zabezpečenie kvality projektu. Zároveň zabezpečuje prepojenie na relevantných expertov v danej oblasti záujmu a podporných služieb (podpora pri vyhľadávaní spolupráce; otvorený prístup; práva duševného vlastníctva, a pod.) a manažment inovácií.

Počas udržateľnosti projektu zabezpečuje spracovanie následných monitorovacích správ po dobu, ktorú stanoví poskytovateľ po ukončení projektu, asistenciu pri kontrolách, auditoch vykonávaných oprávnenými orgánmi SR a EÚ.

Služby realizuje i formou outsourcingu.