ANALÝZY, ŠTÚDIE A STRATÉGIE

V spolupráci s externými expertami v oblastiach špecifického výskumu a vývoja zhodnocujeme naše skúsenosti pri plánovaní, riadení a poradenskej činnosti pri príprave štúdií uskutočniteľnosti, analýz a pri poskytovaní organizačného a ekonomického poradenstva. Súčasťou odborných služieb je príprava analytických, strategických, koncepčných a metodických dokumentov pre organizácie štátnej správy, samosprávy a súkromné firmy. Ide napr. štúdie uskutočniteľnosti (Feasibility Study), Smart koncepcie, a pod.