VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľom webovej stránky a visions aplikácie (app) je spoločnosť Visions Consulting s.r.o., so sídlom Štefánikova 23, 917 01 Trnava, IČO: 45 394 920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava I, oddiel Sro, vložka č. 25035/T  (ďalej ako „Visions Consulting s.r.o.“). Spoločnosť Visions Consulting s.r.o. vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky webovej stránky a visions aplikácie (app):

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti záujemcov a visions ako poskytovateľa špecializovaného poradenstva a komplexných služieb, rovnako ako aj zásady zmluvných vzťahov, do ktorých uvedené osoby vstupujú, v súvislosti s používaním webovej stránky a visions aplikácie (app).

Visions má za cieľ prostredníctvom webovej stránky a visions aplikácie (app) poskytovať záujemcom špecializované poradenstvo a komplexné služby v oblasti verejných financií, najmä v oblasti verejného obstarávania, získavania financovania rozvojových projektov z verejných zdrojov a v oblasti projektového riadenia. Ďalej má záujem poskytovať špecializované a odborné služby v oblasti technologických riešení, IKT, bezpečnostných technológií, ich aplikácií, a podpory ich prevádzky, ako aj služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. V spolupráci s partnermi tiež má záujem poskytovať služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, a to tak vzdelávacie služby, ako aj organizačné a poradenské služby.

Platobné transakcie medzi záujemcom a visions sú zabezpečované prostredníctvom systému platieb na účet visions.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých používateľov webovej stránky a visions aplikácie (app). Pred prvým použitím webovej stránky a visions aplikácie (app) je každý používateľ povinný riadne sa oboznámiť s aktuálnym znením týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom použitím webovej stránky a visions aplikácie (app) vyjadruje, že tieto Všeobecné obchodné podmienky akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať. Visions Consulting s.r.o. je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť, pričom o prevedenej zmene informuje používateľov webovej stránky a visions aplikácie (app) s uverejnením oznámenia o zmene Všeobecných obchodných podmienok na webovej stránke spolu s ich novým znením. Používatelia webovej stránky a visions aplikácie (app) sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením, pričom pokračovaním v používaní webovej stránky a visions aplikácie (app) aj po zmene znenia Všeobecných obchodných podmienok vyjadrujú používatelia svoj súhlas s ich novým znením.

Vzájomné majetkové vzťahy záujemcov a vision a iné právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s používaním webovej stránky a visions aplikácie (app) sa v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom spravujú právom SR. Všetky spory vznikajúce v súvislosti s používaním webovej stránky a visions aplikácie (app) budú prednostne riešené mimosúdnou cestou a v prípade, že sa ich nepodarí vyriešiť touto formou, budú rozhodované pred miestne príslušnými súdmi SR podľa platného právneho poriadku SR. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok prestane byť z akéhokoľvek dôvodu platné, zostanú ostatné ustanovenia v platnosti a na miesto neplatného ustanovenia sa použije ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré bude v súlade s platným právnym poriadkom SR.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a s ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa aplikujú na právne vzťahy vznikajúce pri používaní webovej stránky a visions aplikácie (app).

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia webovej stránke.

Definície pojmov

Nižšie uvedené pojmy majú pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok nasledujúci význam:

Visions tvoria spoločnosti Visions Consulting s.r.o., Visions Technologies, s.r.o. a Visions Group, a.s.

Visions Consulting s.r.o., so sídlom Štefánikova 23, 917 01 Trnava, IČO: 45 394 920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava I, oddiel Sro, vložka č. 25035/T ako prevádzkovateľ webovej stránky a visions aplikácie (app) poskytuje záujemcom špecializované poradenstvo a komplexné služby v oblasti verejných financií, najmä v oblasti verejného obstarávania, prípravy projektov a získavania financovania rozvojových projektov z verejných zdrojov a v oblasti projektového riadenia. V spolupráci s partnermi tiež poskytuje služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, a to ako vzdelávacie služby, tak aj organizačné a poradenské služby.

Visions Technologies, s.r.o., so sídlom Štefánikova 23, 917 01 Trnava, IČO: 45 936 447, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava I, oddiel Sro, vložka č. 26579/T poskytuje špecializované a odborné služby a poradenstvo v oblasti návrhu a implementácie technologických riešení v oblasti IKT, bezpečnostných technológií a ich aplikácií, a podpory ich prevádzky.

Visions Group, a.s., so sídlom Štefánikova 23, 917 01 Trnava, IČO: 46 078 738, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava I, oddiel Sro, vložka č. 10552/T poskytuje najmä služby ekonomického poradenstva, zabezpečuje poradenské služby zamerané na rozvoj podnikateľského prostredia a ľudských zdrojov, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov a IT, zabezpečuje vydavateľskú činnosť a spolu s prenájmom zariadení a nehnuteľností zabezpečuje podporu a servisné služby spoločnostiam visions a externým klientom.

Tatra banka, a.s., je banka, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B. Tatra banka, a.s. u ktorej má visions vedené účty, na ktoré je potrebné zrealizovať platby.

Webová stránka je webstránka spoločností Visions Consulting s.r.o., Visions Technologies, s.r.o. a Visions Group, a.s.

Visions aplikácia (app) je aplikácia Visions Consulting s.r.o.

VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti záujemcov a ich vzťahy s visions.

Záujemca je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva webovú stránku a/alebo visions aplikáciu (app).

Používateľ je vo všeobecnosti osoba, ktorá využíva webovú stránku a/alebo visions aplikáciu (app).

Registrácia záujemcu je registrácia v rámci webovej stránky a/alebo visions aplikácie (app) pre poskytnutie ponuky. Registrácia záujemcu sa vykoná na základe vyplnenia registračného formulára v rozsahu názvu mena a priezviska, emailovej adresy a telefónneho čísla kontaktnej osoby.

Cena je poplatok za poskytnuté služby. Cenu platí záujemca na základe faktúry.

Fakturačné údaje sú uvedené na webovej stránke a sú pravidelné aktualizované.

Účty sú transakčné účty spoločnosti Visions Consulting s.r.o., Visions Technologies, s.r.o. a Visions Group, a.s., na ktorý záujemca platí  Cenu.

Faktúra je doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa zákona o dani z pridanej hodnoty alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.

Potvrdenie je elektronická správa (e-mail) zaslaná záujemcovi o prijatí platby za poskytnutie služby.

Reklamácia je úkon reklamácie poskytnutia služby pre prípad, že služba nebola poskytnutá riadne alebo včas.

Reklamačná lehota je stanovená na základe dohodnutej zmluvy. Reklamáciu služby je potrebné uplatniť v reklamačnej lehote na základe reklamácie adresovanej visions, v ktorej záujemca riadne popíše vytýkané vady poskytnutej služby. V prípade nedodržania reklamačnej lehoty visions reklamáciu neakceptuje a možnosť reklamácie príslušnej služby zaniká.

Vybavenie reklamácie vykoná príslušná spoločnosť visions. Lehota na vybavenie reklamácie poskytnutej služby je stanovená na základe dohodnutej zmluvy. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je visions povinná oznámiť výsledok reklamácie záujemcovi.