GDPR

Úvodné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci webovej stránky a visions aplikácie (app) a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom webovej stránky, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch spoločnosti Visions Consulting, s.r.o. ako prevádzkovateľa webovej stránky a visions aplikácie (app).

Definície pojmov obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach sa aplikujú v rovnakom rozsahu aj na tieto ZOOÚ, a to pokiaľ v týchto ZOOÚ nie je výslovne stanovené inak. Visions Consulting, s.r.o. je oprávnená tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje pužívateľov webovej stránky a visions aplikácie (app) uverejnením oznámenia o zmene ZOOÚ na webovej stránke spolu s ich novým znením. Používatelia webovej stránky a visions aplikácie (app) sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením.

Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli.

Definície pojmov

Zásady ochrany osobných údajov definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje visions pri spracúvaní osobných údajov používateľov webovej stránky a visions aplikácie (app), a ďalej pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb.

Visions tvoria spoločnosti Visions Consulting s.r.o., Visions Technologies, s.r.o. a Visions Group, a.s. Zároveň je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Visions využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto ZOOÚ.

Visions Consulting s.r.o., so sídlom Štefánikova 23, 917 01 Trnava, IČO: 45 394 920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava I, oddiel Sro, vložka č. 25035/T ako prevádzkovateľ webovej stránky a visions aplikácie (app) poskytuje záujemcom špecializované poradenstvo a komplexné služby v oblasti verejných financií, najmä v oblasti verejného obstarávania, prípravy projektov a získavania financovania rozvojových projektov z verejných zdrojov a v oblasti projektového riadenia. V spolupráci s partnermi tiež poskytuje služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, a to ako vzdelávacie služby, tak aj organizačné a poradenské služby.

Visions Technologies, s.r.o., so sídlom Štefánikova 23, 917 01 Trnava, IČO: 45 936 447, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava I, oddiel Sro, vložka č. 26579/T poskytuje špecializované a odborné služby a poradenstvo v oblasti návrhu a implementácie technologických riešení v oblasti IKT, bezpečnostných technológií a ich aplikácií, a podpory ich prevádzky.

Visions Group, a.s., so sídlom Štefánikova 23, 917 01 Trnava, IČO: 46 078 738, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava I, oddiel Sro, vložka č. 10552/T poskytuje najmä služby ekonomického poradenstva, zabezpečuje poradenské služby zamerané na rozvoj podnikateľského prostredia a ľudských zdrojov, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov a IT, zabezpečuje vydavateľskú činnosť a spolu s prenájmom zariadení a nehnuteľností zabezpečuje podporu a servisné služby spoločnostiam visions a externým klientom.

Používateľ webovej stránky a visions aplikácie (app) je vo všeobecnosti osoba, ktorá využíva webovú stránku a/alebo visions aplikáciu (app) a ktorá poskytla svoje osobné údaje pri vyplnení predpísaného formulára na webovej stránke a/alebo vo visions aplikácii (app), alebo poskytla svoje osobné údaje iným spôsobom za účelom používania webovej stránke a/alebo visions aplikácie (app) alebo objednávania služieb.

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré visions ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov používateľov webovej stránky a/alebo visions aplikácie (app) a iných (vrátane off-line) služieb.

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v SR. Visions spracúva osobné údaje používateľov webovej stránky a/alebo visions aplikácie (app) a iných služieb spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „“).

Informácie o spracúvaní OÚ 

Používateľovi, ktorého osobné údaje visions spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 - § 28 tohto zákona (a ďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si používateľ môže uplatniť voči visions:                

  • Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti visions poskytnúť pri získavaní OÚ  dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
  • Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať visions o vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
  • Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať visions, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
  • Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať visions o odovzdanie OÚ spracúvaných o danej dotknutej osobe v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.
  • Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči visions spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ visions nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.
  • Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči visions spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu, vrátane profilovaniaPokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie visions ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si používateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky.

Účel spracúvania OÚ s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ je nasledovný:

Profilovanie: visions spracúva OÚ na základe súhlasu používateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefonický kontakt. Uvedené OÚ získava na základe vyplnenia príslušného formulára na webovej stránky a/alebo visions aplikácie (app) a spracúva ho za účelom analýzy správania používateľov a následného použitia výsledkov analýzy na selektívne oslovovanie používateľov vo forme marketingových oznámení alebo obchodných ponúk podľa ich konkrétnych osobných preferencií. Profilovanie spočíva predovšetkým v monitorovaní správania používateľov webovej stránky a/alebo visions aplikácie (app), zhromažďovaní zvykov a záujmov používateľov a ich následné selektívne oslovovanie na základe týchto informácií a ponúkanie produktov na mieru. Visions na základe aktivity používateľov v rámci webovej stránky a/alebo visions aplikácie (app) získava potrebné informácie o charaktere a správaní používateľov. Záujemca udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia resp. až do odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel.

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré visions používa pri spracúvaní OÚ používateľov:

  • Facebook → GDPR 
Záverečné ustanovenia

Používanie webovej stránky, visions aplikácie (app) a služieb visions a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. Visions získava OÚ používateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb, resp. funkcionalít webovej stránky a visions aplikácie (app) v ich plnom rozsahu. Pokiaľ visions spracúva osobné údaje používateľa na základe jeho súhlasu, má používateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať - tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky. Užívateľ ma právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov SR, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.