SKUPINA VISIONS

Vzhľadom na špecifické požiadavky a potreby našich klientov, odborné poradenstvo a konzultačné služby v špecializovaných oblastiach poskytujeme prostredníctvom jednotlivých spoločností:

Visions Consulting, s.r.o.

Spoločnosť Visions Consulting, s.r.o. od svojho vzniku ponúka špecializované poradenstvo a komplexné služby v oblasti verejných financií, najmä v oblasti verejného obstarávania, prípravy projektov a získavania financovania rozvojových projektov z verejných zdrojov a v oblasti projektového riadenia. V spolupráci s partnermi tiež poskytuje služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, a to ako vzdelávacie služby, tak aj organizačné a poradenské služby. Služby najčastejšie využívajú nielen subjekty z verejného a neziskového sektora, ale aj MSP a veľké podniky. Súčasťou klientely sú aj nadnárodné spoločnosti z rozličných oblastí podnikania nielen v tuzemsku, ale aj v zahraničí. Spoločnosť preukázala svoje skúsenosti v poskytovaní odborných poradenských služieb v sektore verejnom i súkromnom pri zabezpečení procesu obstarávania a projektového riadenia, participáciou na tuzemských a medzinárodných projektoch zameraných na rozvoj ľudských zdrojov a podnikateľského, inovačného a výskumného prostredia. Zároveň má bohaté skúsenosti so spracovaním štúdií uskutočniteľnosti, stratégií a koncepcií.

Od roku 2008 sa odborní pracovníci spoločnosti podieľali na príprave, spracovaní, realizácii a monitorovaní projektov pri viac ako 100 projektových zámerov a projektov (ako v rámci predchádzajúcich programových období, tak i v rámci prebiehajúceho programového obdobia) a realizácii verejných obstarávaní v kumulatívnej hodnote presahujúcej výšku 500 mil. €.

Poskytované služby:

Verejné obstarávanie: Poskytovanie špecializovaného poradenstva a služieb týkajúcich sa postupov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa súvisiacich predpisov SR a EÚ verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ale aj uchádzačom a záujemcom v procese verejného obstarávania alebo obstarávania.

Analýzy, štúdie a stratégie: Súčasťou odborných služieb je príprava analytických, strategických, koncepčných a metodických dokumentov pre organizácie štátnej správy, samosprávy a súkromné firmy.

Grantové poradenstvo a príprava projektov: Vyhľadávanie a identifikácia vhodnej možnosti financovania zo zdrojov rozvojovej pomoci EÚ, štátneho rozpočtu, fondov cezhraničnej spolupráce, samosprávnych grantov, či iných zdrojov, na uchopení nápadu a identifikácii, vyhodnotení príležitostí a potenciálneho rizika. Spracovanie príslušnej dokumentácie súvisiacej s prípravou žiadosti pri formulovaní návrhu projektu a jeho súčastí, až po podanie žiadosti a podporu pri ďalších administratívnych požiadavkách zo strany poskytovateľa v procese schvaľovania. Podpora pri prezentácii návrhu projektu, resp. projektu voči potenciálnym partnerom a prepájanie na relevantných expertov v danej oblasti záujmu a podporných služieb.

Projektové riadenie: Poskytovanie odborných a poradenských služieb v oblasti projektového riadenia – od nastavenia projektu, cez riadenie implementácie, finančné riadenie, kontrolu a monitoring, až po zabezpečenie udržateľnosti projektu.

Rozvoj ľudských zdrojov: Poskytovanie špecializovaných služieb v oblasti organizačného rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov, zabezpečovanie vzdelávacích aktivít „šitých na mieru“ podľa potrieb klientov.

Visions Technologies, s.r.o.

Visions Technologies, s.r.o. od roku 2010 poskytuje špecializované a odborné služby a poradenstvo v oblasti návrhu a implementácie technologických riešení v oblasti IKT, bezpečnostných technológií a ich aplikácií, a podpory ich prevádzky. Služby realizuje i formou technologického a personálneho outsourcingu.

Poskytované služby:

Realizácia výskumu a vývoja: Participovanie na parciálnych výskumno-vývojových úlohách v rámci základného alebo aplikovaného výskumu, či vývoja prototypov a poskytovanie dodávky a technickej podpory výskumno-vývojových projektov.

Návrh, vývoj a implementácia IKT riešení: Spolupodieľanie sa na návrhu, vývoji a implementácii štandardných riešení v oblasti IKT a na prevádzkovej podpore IS a technológií.

Hotline: Poskytovanie odbornej pomoci pri prevádzke dodaných technológií, know-how a IS a všeobecné a nezávislé poradenstvo pri výbere a implementácii technológií, v ktorých nie je dodávateľom.

Visions Group, a.s.

Visions Group, a.s. poskytuje najmä služby ekonomického poradenstva, zabezpečuje poradenské služby zamerané na rozvoj podnikateľského prostredia a ľudských zdrojov, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov a IT, zabezpečuje vydavateľskú činnosť a spolu s prenájmom zariadení a nehnuteľností zabezpečuje podporu a servisné služby spoločnostiam visions a externým klientom.

Poskytované služby:

Služby a poradenstvo: Ekonomické a podnikateľské poradenstvo, rozvoj ľudských zdrojov, poskytovanie služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov a IT, vydavateľstvom, administratívou a s prenájmom strojov, zariadení a nehnuteľností.