AKTUALITY

Pripravovaná výzva Zelená podnikom

Pilotný projekt „Zelená podnikom“ – poskytovanie poukážok na inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE v MSP – podpora decentralizovanej výroby energie z OZE v kombinácií s návrhom opatrení energetickej efektívnosti prostredníctvom energetických auditov pre MSP, vrátane poskytnutia energetických auditov pre MSP.

 Základná intenzita pomoci:

 • pre zariadenia 35 %
 • na vypracovanie energetického auditu 45 %

Bonifikované budú zariadenia:

 •  s prednostným využitím vyrobeného tepla/chladu/elektriny u žiadateľa – 5%;
 •  s minimálnym zaťažením ovzdušia znečisťujúcimi látkami – 5 %.
 Oprávnení žiadatelia – MSP
 • Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Sem patria najmä samostatne zárobkovo činné osoby, rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti a partnerstvá a združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.
 • Žiadateľmi môžu byť MSP podnikajúce v akomkoľvek sektore (okrem poľnohospodárstva).

Energetický audit (EA)

 • Na vypracovanie EA bude poskytovaný príspevok.
 • EA bude vypracovaný pred podaním žiadosti o príspevok a bude nevyhnutnou súčasťou žiadosti o vydanie poukážky.
 • EA bude účelový a bude zameraný na tú formu energie, ktorá má byť nahradená obnoviteľným zdrojom energie.
 • EA bude vypracovávať odborne spôsobilá osoba.
 • Presný obsah a rozsah EA bude určený v Usmernení, ktoré vydá SIEA ako súčasť dokumentácie k projektu.

 Limity

Maximálna výška príspevku na jeden inštalovaný kW (overenie hospodárnosti) s akumuláciou/bez akumulácie. Zariadenia na výrobu elektriny – obmedzenie inštalovaného výkonu na 250 kW.

 • Maximálna výška príspevku na jeden MSP bude 70.000,00 EUR.
 •  Náklady na celý projekt = 155.556,00 EUR.

Výhody

 • Nebude potrebné vyhotovovať „veľký“ projekt.
 • EA stanoví potenciál OZE a určí veľkosť inštalácie.
 • Na rozdiel od Národného projektu Zelená domácnostiam nebudú vytvorené zoznamy zariadení.
 • Na rozdiel od Národného projektu Zelená domácnostiam nebudú vytvorené zoznamy zhotoviteľov.

 

 Viac na: https://zelenapodnikom.eu/