AKTUALITY

Externé hodnotenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Tím našich konzultantov z Visions Consulting na základe zmluvy o dielo 0513/2023 z 25.8.2023 spracoval externé hodnotenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, časť výskum a inovácie implementovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktoré je v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v programovom období 2014 - 2020. Súčasťou boli 3 hodnotenia:

  • Prínos OP II pre výskumno-vývojový potenciál SR
  • Hodnotenie príspevku OP II k rozvoju medzinárodnej VaV spolupráce slovenských inštitúcií
  • Hodnotenie príspevku národného projektu NITT SK II

Záverečné správy z hodnotenia boli 28.11.2023 odprezentované Pracovnej skupine pre hodnotenie OP II, časť výskum a inovácie, ktorá ich následne schválila. Záverečné správy z hodnotenia a prezentácie jednotlivých správ nájdete na webových stránkach MŠVVaŠ SR.