AKTUALITY

Výzva z Horizont Europe pre oblasť Zdravie

HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-13-01 Implementation research for management of multiple long-term conditions in the context of non-communicable diseases (Global Alliance for Chronic Diseases - GACD)

Výzva je zameraná na podporu na podporu výskumu a boja proti závažným ochoreniam. Výzva je financovaná v rámci programu Horizont Europe pre oblasť Zdravie.

Oprávnení žiadatelia:

  • výskumné inštitúcie,
  • univerzity,
  • nemocnice,
  • neziskové organizácie,
  • MSP.

Oprávnenými žiadateľmi sú právne subjekty z členských štátov EÚ a pridružených krajín k programu Horizont Európa pôsobiace v oblasti biomedicínskeho výskumu a verejného zdravia.

Oprávnené aktivity:

Téma je zameraná na podporu aktivít, ktoré umožňujú alebo prispievajú k jednému alebo viacerým očakávaným dopadom destinácie 3 „Riešenie chorôb a znižovanie záťaže chorobami“.

Projekt by mal teda priniesť výstupy, ktoré sú zamerané, prispôsobené alebo prispievajúce k niektorým z nasledujúcich očakávaných výsledkov:

  • Poskytovatelia a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMICs) alebo tí v krajinách s vysokými príjmami (HICs), ktorí slúžia znevýhodneným populáciám, majú prístup k špecifickým usmerneniam a využívajú ich na implementáciu zdravotných intervencií, ktoré zlepšujú dostupnosť účinnej, spravodlivej, efektívnej, integrovanej, pacientsky orientovanej, bezpečnej a včasnej starostlivosti a celkovej kvality života ľudí žijúcich s viacerými dlhodobými stavmi vrátane neprenosných chorôb (NCDs).
  • Manažéri verejného zdravotníctva a autority, vrátane z iných relevantných sektorov (napr. sociálne, kultúrne), majú prístup k lepším poznatkom a dôkazom o tom, ako znížiť fragmentáciu starostlivosti o pacientov žijúcich s viacerými chronickými ochoreniami a zabezpečiť kontinuitu starostlivosti vo všetkých fázach progresie choroby. Tvorba politík na zníženie nerovností v zdravotníctve.
  • Prijatím prístupu implementačnej vedy k štúdiu intervencií na riadenie viacerých dlhodobých stavov v kontexte NCDs majú výskumníci, klinickí pracovníci a autority lepšie pochopenie toho, ako by navrhované intervencie mohli byť prijaté v LMICs alebo znevýhodnených populáciách v prostredí HICs, pričom berú do úvahy špecifické sociálne, politické, ekonomické a kultúrne kontexty.
  • Komunity a miestni zainteresovaní účastníci a autority sú plne zapojení do implementácie a prijímania intervencií na riadenie viacerých dlhodobých stavov v kontexte NCDs a tým prispievajú k poskytovaniu lepšieho zdravia.

DDL: 26.11.2024, 17:00 hod.

Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu: 20 000 000,00 €.

Výška podpory na projekt: 3 000 000,00 € až 4 000 000,00 €.

Predpokladaný počet podpory projektov: 5.

Oprávnené výdavky: náklady na výskum, technické vybavenie a personál.

Miera financovania: 100 % oprávnených nákladov pre neziskové organizácie a 70 % pre podnikateľské subjekty.

Spôsob podania: elektronicky cez portál Európskej komisie EU Funding & Tenders Portal

Pre viac informácia nás neváhajte kontaktovať: info@visions.cc.

Zdroj: grantup.sk a ec.europa.eu, 25.06.2024