AKTUALITY

Výzva na podporu vzniku ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov - AKTUALIZÁCIA

Ministerstvo zdravotníctva aktualizovalo a zjednodušilo výzvu na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových regiónoch. Nová výzva je flexibilnejšia a zohľadňuje pripomienky lekárov a lekárok, ako aj samosprávnych krajov. Aktuálne je na opatrenie vyčlenených viac než deväť miliónov eur. Navýšená suma príspevku sa bude prijímateľom vyplácať jednorazovo.

Medzi najzásadnejšie zmeny patrí:
  • navýšenie sumy príspevku podľa stupňa ohrozenia okresu až do výšky 80-tisíc eur; 
  • zmena spôsobu vyplácania príspevku, ktorý bude prijímateľom poskytnutý jednorazovo po predložení právoplatného povolenia na prevádzkovanie novej všeobecnej ambulancie, 
  • zavedenie novej právomoci samosprávnych krajov, ktoré disponujú paušálnym počtom príspevkov v počte 5 pre každú špecializáciu, ktoré môžu ad hoc alokovať podľa potreby na všetky okresy,  kde chýbajú všeobecní lekári alebo primárni pediatri; 
  • rozšírenie okruhu oprávnených žiadateľov z 2 na 4 typy - okrem nových lekárov, ktorí majú záujem stať sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, bude môcť o príspevok žiadať aj existujúci poskytovateľ vo všetkých typoch zdravotnej starostlivosti, ako aj právnická osoba, ktorá v čase podania žiadosti ešte nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale má záujem sa ním stať a poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti za spätné obdobie, ktorý si zriadil novú všeobecnú ambulanciu v období 1.1.2022 – 31.7.2022 v mieste, ktoré sa nachádza v zozname platnom na dané obdobie. 

Výzva na podporu vzniku ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov je otvorená do 31. 7. 2024 alebo do vyčerpania alokovaných zdrojov. Komplexné informácie pre žiadateľov sú zverejnené na stránke www.novaambulancia.sk.