AKTUALITY

Pripravované výzvy - podpora projektov pre Prioritu 5P1: Moderné regióny, opatrenia na podporu investícii do kultúrneho a prírodného dedičstva

Miestna/res. regionálna samospráva, mimovládne a iné organizácie budú môcť žiadať o podporu v rámci výziev pod opatrením Opatrenie 5.1.5 Investície do kultúrneho a prírodného deičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch:

  1. Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch - v mestských oblastiach
  2. Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch - v iných ako mestských oblastiach

 Výzvy sú zamerané na:

  • obnova a budovanie infraštruktúry v okolí národných kultúrnych pamiatok, pamäťových a fondových inštitúcií a ostatnej kultúrnej infraštruktúry, zázemia pre udržateľný rozvoj prírodných lokalít (okolia vodných plôch a tokov určených na rekreačné účely ako camping, karavaning,), kúpeľníctva;
  • podpora aktivít CuRI, ktoré sú zamerané na rozvoj udržateľného cestovného ruchu;
  • obnova národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov, existujúcich kultúrnych inštitúcií a zariadení, pamäťových a fondových inštitúcií, expozícií a zbierok, knižničného fondu a depozitárov ostatnej kultúrnej infraštruktúry, vrátane sakrálnych objektov;
  • rozvoj kultúry mestských a vidieckych oblastí cez moderné typy múzeí – múzeá v prírode, in situ múzeá, tematické múzeá;
  • rekonštrukcia, budovanie a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunít a národnostných menšín (komunitné kultúrne body a rezidenčné centrá, divadlá, koncertné sály, knižnice, kultúrne domy, hudobné kluby amfiteátre).

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: 2Q/2024