AKTUALITY

Pripravované výzvy - dopytovo orientované projekty pre Prioritu 2P1: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia

V pláne výziev na rok 2024 pod prioritou 2P1: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia uozorňujeme na dopytové výzvy pod opatreniami: 

Opatrenie 2.1.1 Zlepšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch.

  1. Výzva na zlepšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch. Podpora opatrení energetickej efektívnosti pre podniky (budovy, technologické zariadenia, dopravné prostriedky), zavádzanie systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie, zvyšovanie účinnosti distribúcie energie
  2. Výzva na podporu využívania OZE v podnikoch. Inštalácia zariadení využívajúcich OZE

Obe výzvy sú oprávnené pre celé územie Slovenska s predpokladaným termínom vyhlásenia v 2Q/2024.

Opatrenie 2P2. Životné prostredie/3P1. Doprava/4P6. Aktívne začlenenie rómskych komunít

  1. Integrovaná výzva pre obce zapojené do NP Rozvojové tímy - Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja celých obcí (infraštruktúra) zapojených do projektu rozvojových tímov. Občianska a technická infraštruktúra v obciach zapojených do projektu rozvojových tímov
  2. Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra). Podpora prístupu k pitnej vode a podpora výstavby stokovej siete; Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje; výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Aktivity sa týkajú obcí  mimo národného projektu Rozvojové tímy

Obe výzvy sú oprávnené pre obce z Atlasu rómskych komunít s predpokladaným termínom vyhlásenia v 2Q/2024.