AKTUALITY

Pripravované výzvy - dopytovo orientované projekty pre Prioritu 1P1: Výskum, vývoj, inovácie

Podľa plánovaného harmonogramu výziev na rok 2024 sa pripravuje vyhlásenie dopytovo orientovaných výziev. 

       Pre prioritu Veda, výskum, inovácie vyberáme výzvy:

  1. Podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
  2. Podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (FST)

Obe výzvy budú zameraná na podporu zvýšenia stupňa inovatívnosti a konkurencieschopnosti podnikateľského sektora prostredníctvom realizácie projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja a z toho vyplývajúce zvýšenie podnikových výdavkov na predmetné aktivity

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: 2Q/2024

      3. Podpora sieťovania podnikov

Podpora sieťovania podnikov prostredníctvom realizácie projektov zameraných na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrových organizácií, podporu ich inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce a internacionalizácie

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: 2Q/2024

      4. Strategický výskum a vývoj prostredníctvom partnerstiev

Výskum vo všetkých definovaných oblastiach RIS3 + spolupráca súkromného a akademického sektora/SAV/vvi/VŠ. Opravnení žiadatelia sú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a) Štátny sektor, b) sektor VVI c) sektor VŠ d) neziskový sektor a e) podnikateľský sektor zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: 3Q/2024

5. Horizon Widening  - Teamingové výskumné aktivity

Teamingové výskumné aktivity pre subjekty, ktoré boli úspešné v rámci programu Horizon Europe 1./2. kolo

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: 3Q/2024

6. Špičkový výskum a vývoj od myšliensky k produktu (výskum vo všetkých definovaných oblastich RIS3+ s prienikom na vesmír)

Výskum vo všetkých definovaných oblastiach RIS3+ s prienikom na vesmír. pravnení žiadatelia sú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a) Štátny sektor, b) sektor VVI c) sektor VŠ d) neziskový sektor a e) podnikateľský sektor zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: 3Q/2024

7. Dobudovanie výskumných infraštruktúr pre riešenie celospoločenských výziev a mimoriadnych situácií

V  súlade s Doménou Zdravá spoločnosť  dokumentu SK RIS3 napr. nové liečivá TRL3 - TRL6 (biologiká, vakcíny), nové zdravotnícke prostriedky TRL3 - TRL6, nové kombinované produkty TRL3 - TRL6, nové liečebné metódy a produkty nezahrnuté vyššie (TRL3-TRL6)

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: 3Q/2024

8. Vzdelávanie zamestnancov v súvislosti s potrebami zelenej a digitálnej transformácie - rozvoj zamestnancov prostredníctvom referenčného rámca digitálnych a zelených zručností vo vybraných   domenách RIS3

Na základe zistení a výstupov NP bude cieľom výzvy podpora vzdelávania a rozvoja zamestnancov v kontexte referenčného rámca na rozvoj digitálnych a zelených zručností v súvislosti s potrebami plnenia cieľov Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. Vybraní zamestnanci cieľových skupín absolvujú vzdelávanie, zamerané na rozvoj digitálnych a zelených zručností v príslušnom referenčnom rámci, čo prispeje k k zvýšeniu kvalifikácie alebo rekvalifikácie ľudského kapitálu v súvislosti s potrebami zelenej a digitálnej transformácie. 

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: 4Q/2024

9.  Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií  

Podpora zvýšenia účasti slovenských subjektov v projektoch rámcového programu EÚ pre VaI HE;  Podpora zvýšenia účasti SR v ERA. Opravnení žiadatelia sú subjekty, ktoré sú zapojené do projektov medzinárodnej spolupráce vo vecnom  súlade s RIS 3 Doména Zdravá spoločnosť

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: 4Q/2024