AKTUALITY

Nový monitorovací systém ITMS2021+

Dňa 06. júna 2024 bola spustená hlavná fáza migrácie údajov programového obdobia 2021-2027 z monitorovacieho systému ITMS2014+ do monitorovacieho systému  ITMS21+. Po tomto dátume akékoľvek úpravy evidencií viažucich sa k predmetnému programovému obdobiu v ITMS2014+ nebudú zohľadnené a akceptované.

Plánované spustenie sa predpokladá 13. júna 2024, kedy bude opätovne dostupná možná evidencia (výziev, žiadostí o NFP, projektov, žiadostí o platbu, atď.) viažucich sa k programovému obdobiu 2021 - 2027.