AKTUALITY

LIFE 2021 - 2027 pre rok 2024 výzvy

MŽP SR, ako Národný kontaktný bod pre program LIFE 2021-2027 má otvorené výzvy v oblasti životného prostredia a ochrany klímy podľa programu LIFE 2021-2027. Výzva je vyhlásená samostatne pre jednotlivé oblasti podpory a typy projektov. 

Výzva sa týka tzv. štandardných akčných projektov, akčných grantov, strategických integrovaných projektov, strategických projektov na ochranu prírody, projektov technickej pomoci, operačných grantov a prípravných projektov na podporu ad hoc legislatívnych a politických priorít.

Ide o nasledovné výzvy:

 • Štandardné akčné projekty (SAPs):Ochrana prírody a biodiverzity | alokácia: 158,5 mil. EUR | DDL: 19.09.2024
 • Obehové hospodárstvo a kvalita života | alokácia: 79,5 mil. EUR | DDL: 19.09.2024
 • Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia | alokácia: 61,98 mil. EUR| DDL: 17.09.2024
 • Prechod na udržateľnú energiu | alokácia: 4 mil. EUR, | DDL: 19.09.2024
 • Akčné granty v podprograme Prechod na udržateľnú energiu | alokácia: 77,25 mil. EUR| DDL: 19.09.2024
 • Strategické integrované projekty (SIP) / Strategické projekty na ochranu prírody (SNaP):Podávanie projektových návrhov: 05.09.2024
 • Podávanie kompletných projektových žiadostí: 06.03.2025
 • Projekty technickej podpory pre prípravu SIPs/SNAPs | alokácia: 1,1 mil. EUR| DDL: 18.09.2024
 • Projekty technickej podpory – možnosť replikácie | alokácia: 6,5 mil. EUR| DDL: 18.09.2024
 • Operačné granty pre mimovládne organizácie – rámcové zmluvy s EK | alokácia: 28,74 mil. EUR| DDL: 05.09.2024
 • Špecifické operačné granty pre mimovládne organizácie | alokácia: 14,37 mil. EUR| DDL: 17.09.2024
 • Prípravné projekty na podporu ad hoc legislatívnych a politických priorít (PLP) | alokácia: 10,3 mil. EUR| DDL: 19.09.2024

Oprávnení žiadatelia:

 • MSP
 • veľké podniky
 • štátny sektor
 • neziskové organizácie
 • samosprávy

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia: Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa
 
Zdroj financovania: Komunitárne programy Európskej komisie
 
Pre viac informácií → info@visions.cc.

 

Zdroj: www.minzp.sk a cinea.ec.europa.eu, 10.06.2024